Ouran high school host club


 
Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Latest topics
Top posters
Sak_xynk :")
 
nimbus2001
 
lovely_panda
 
ifyou...
 
sweet_melody
 
Ayaka_510
 
yamatumi_yuko
 
Otori Kyouya
 
miley16
 
Ayame_510
 
Poll
Bạn nghĩ banner của Ouranschool nên như thế nào?
Cứ để hình các thành viên trong truyện Ouran là ổn!
65%
 65% [ 33 ]
Xen kẽ banner các nhân vật trong truyện là một vài nhân vật khác, có sao.
31%
 31% [ 16 ]
Nền thôi, khỏi hình.
4%
 4% [ 2 ]
Tổng số bầu chọn : 51
April 2018
SunMonTueWedThuFriSat
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
CalendarCalendar
Thống Kê
Hiện có 2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 2 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 51 người, vào ngày Sat Dec 04, 2010 10:00 am

Share | 
 

 Phiêu bạt Giang hồ

Go down 
Tác giảThông điệp
kid1412
Học sinh nhà Hitachiin
Học sinh nhà Hitachiin
avatar

Nam
Tổng số bài gửi : 21
Age : 24
Location : HCM city
Job/hobbies : karate
Humor : sống là otaku chết làm ma otaku
Registration date : 06/04/2008

Bài gửiTiêu đề: Phiêu bạt Giang hồ   Wed Apr 23, 2008 3:19 pm

tại ngiền phim ỷ thiên đồ long ký quá nên tự mình viết tip phần 2 nà . pà con nào thix thì ủng hộ nha

Phaàn 1: GIA ÑÌNH HAÏNH PHUÙC

Noùi ñeán Tröông Voâ Kî vaø Trieäu Maãn, sau khi nhöôøng ngoâi vua laïi cho Chu nguyeân chöông hoï cuøng nhau phieâu baïc khaép nôi, soáng moät cuoäc soáng töï do töï taïi. Hoâm ñoù hoï döøng chaân taïi moät ngoâi laøng ,thaáy phong thuyû ôû ñaây raát toát ,moïi ngöôøi laïi soáng hoaø thuaän ,yeâu thöông nhau nhö ngöôøi nhaø ,cuoái cuøng Voâ Kî quyeát ñònh choïn nôi ñaây ñeå an cö laïc nghieäp , nhöng trong thoân luùc naøy laïi ñang coù dòch beänh ,coù raát nhieàu ngöôøi cheát ,moät baàu khoâng khí u aùm ñang bao truøm caû ngoâi laøng ,ñi ñeán ñaâu cuõng coù ñaùm tang, moïi ngöôøi trong laøng ñieàu ngaïc nhieân vì töø tröôùc ñeán nay khoâng ai daùm ñeán laøng naøy maø hoâm nay laïi coù nhöõng hai ngöôøi maø coøn laø ñoâi vôï choàng treû. Trong soá nhöõng ngöôøi naøy coù moät noâng daân ñeán gaàn hoûi Voâ Kî“Anh baïn treû chaéc laø ngöôøi töø nôi khaùc ñeán phaûi khoâng"

Voâ Kî ñaùp “daï phaûi, chaùu thaáy nôi naøy phong thuyû toát neân ñònh sinh soáng ôû ñaây Ngöôøi noâng daân thôû daøi roài noùi:

- ÔÛ ñaây ñang coù dòch beänh, toâi khuyeân hai ngöôøi neân rôøi khoûi nôi naøy tröôùc khi dòch boäc phaùt. Neáu khoâng caû tính maïng cuõng khoâng giöõ ñöôïc.

Voâ Kî laïi hoûi:

- Vaäy ôû ñaây khoâng coù ñaïi phu sao?

- Ngöôøi noâng daân noùi:

Coù nhöng maø hoï ñaõ boû ñi caû roài, hoï noùi khoâng coù caùch cöùu chöõa vì caên beänh naøy thöôøng hay thay ñoåi, khoâng naém baét ñöôïc nguyeân nhaân caên beänh

Voâ Kî laïi hoûi:

- Vaäy taïi sao nhieàu ngöôøi coøn ôû laïi?

- Vì hoï cuõng nhö toâi luyeán tieác khoâng muoán rôøi khoûi queâ höông, duø theá naøo cuõng khoâng rôøi khoûi nôi naøy

Maãn maãn voäi ngaét lôøi: Baùc ñöøng lo chuùng toâi seõ giuùp baùc xua ñuoåi dòch beänh

Baùc noâng daân ngaïc nhieân hoûi:

- Vaäy hai ngöôøi bieát y thuaät sao?

"Khoâng giaáu gì baùc phu quaân cuûa toâi voán laø ñaïi phu gioûi ñaõ chöõa ñöôïc nhieàu beänh nan y ".trieäu maãn noùi
Baùc noâng daân toû veû nghi ngôø "vaäy thì nhôø caäu giuùp laøng cuûa chuùng toâi


Voâ kî vui veû nhaän lôøi, roài môû moät tieâïm thuoác, ñi khaép laøng ñeå chöõa beänh. Haèng ngaøy phaûi leân nuùi haùi thuoác neân khoâng ngaøy naøo ñöôïc yeân

- Khoâng laâu sau dòch beänh cuõng qua ñi moïi ngöôøi ai cuõng bieát ôn Voâ Kî Neân ñaõ hoïp söùc xaây cho chaøng moät ngoâi nhaønhoû trong laøng, cuøng soáng haïnh phuùc.

Khoâng ra giang hoà nöõa, haèng ngaøy.Voâ ky troàng rau laøm vöôøn, chöõa beänh kieám soáng coøn maãn maãn thì naáu côm, chôø choàng veà aên.cuoäc soáng bình dò nhöng voâ cuøng haïnh phuùc, ñaõ laâu roài Voâ ky vaø Trieäu Maãn môùi coù dòp ngoài treân ñoài nuùi ngaém hoaøn hoân thaät laõng maïn. Maãn maãn noùi:

- Voâ Kî ca, oâng trôøi thaáy chuùng ta soáng ôû ñaây buoàn, neân ban cho ta theâm moät ngöôøi nöõa ñeå cho vui nhaø vui cöûa

Noùi ñeán ñoù hai maù naøng ñoû leân .Voâ Kî nghó thaàm “chaúng leõ naøng ñaõ …” nghó ñeán ñoù, chaøng toû ra vui möøng hoûi.

- Maãn maãn coù phaûi naøng ñaõ coù coát nhuïc cuûa chuùng ta roài phaûi khoâng?

- Vaâng ñaõ coù ñöôïc hai thaùng roài.

Chaøng möøng rôõ, voäi chay laïi oâm laáy naøng maø noùi .sau naøy coù con roài chuùng taseõ ñaët teân cho chuùng, neáu trai laøø Tröông voâ Laïc , neáu laø nöõ thì teân laø Tröông Thanh Nhi, naøng xem coù ñöôïc khoâng.maãn maãn ñoïc nhaãm hai caùi teân hai ba laàn roài noùi “hay laém sau naøy ta seõ goi chuùng laø Voâ laïc hoaëc thanh nhi.

Thôøi gian troâi qua nhanh choáng ,môùi ñoù ñaõ ñeán ngaøy laâm boàn, vì ñau buïng quaù ñoät ngoät neân khoâng theå goïi ai ñöôïc Maãn Maãn goá gaén boø ra ngoaøi cöûa keâu cöùu , nhöõng ngöôøi haøng xoùm thaáy vaây lieàn chaïy ñi goïi baø muï . trong luùc ñoù voâ kî ñang laøm vieäc ngoaøi ñoàng ,nghe tin vôï saép sinh ,lieàn voäi vaõ chaïy veà .Voâ Ky ñöùng ngoaøi maø ruoät gan noùng leân ,coøn maãn maãn beân trong thì coù baø muï ñôõ cho, naøng coá gaén raëng ñöùa nhoû ra ,moà hoâi öôùc ñaãm ,roài naøng ñaõ thoaùng nghe ñöùa treû khoùc leân, ñeán nay naøng môùi yeân taâm ,baø muï möøng rôõ noùi “xin chuùc möøng laø con trai ,ñöùa treû thaät ñaùng yeâu ’’.noùi ñeán nay ,thì ñaõ thaáy Trieäu maãn naèm treân giöôøng ñang la khoùc ,thì baø môùi hieåu ra laø coâ nöông naøy sinh ñoâi ,nhöng laàn naøy laø con gaùi ,coøn trieâu maãn thì quaù yeáu neân ngaát ñi .khi tónh daäy thì ñaõ thaáy Voâ ky boàng treân tay ñöùa beù ,naøng voâ cuøng haïnh phuùc ,voâ ky thaáy naøng ñaõ tónh neân boàng con ñeán nheï nhaøng ñaêt vaøo tay naøng ,toû veû vui möøng:

- Naøng xem, con cuûa chuùng ta troâng ñaùng yeâu quaù.

Maãn maãn ñaùp:

Phaûi ñoù, ñaùng yeâu quaù.Voâ laïc vaø Thanh nhi laø hai caùi teân maø ta ñaõ ñaët tröôùc cho caùc con ñònh raèng trai seõ laø Voâ laïc ,gaùi laø Thanh nhi,nhöng bay giôø em ñaõ sinh moät trai moät gaùi ,vaäy thì cöù laøm theo nhöõng lôøi ñaõ noùi. Thôøi gian troâi qua nhanh choùng ,môùi ñoù maø hai anh em Ñònh Phong lôùn nhanh nhö thoåi caû hai ñieàu khoeû maïnh vaø chaêm chæ ,luoân phuï giuùp cha meï vaø yeâu thöông nhau .cuoäc soáng voâ cuøng haïnh phuùc.

Môùi thoaùng ñoù daõ möôøi naêm troâi qua ,Voâ laïc vaø Thanh nhi cuõng ñaõ leân 8 tuoåi , ôû trong thoân coù raát nhieàu treû con , trong ñoù coù moät coâ haøng xoùm raát thích Voâ laïc teân laø Dòp Thanh.Voâ laïc raát khoâi ngoâ, coi troïng nghóa khí boïn treû xung quanh vaãn thöôøng aên hieáp Dòp Thanh ,nhöng laàn naøo cuõng coù Voâ laïc baûo veä ,coøn boïn con trai trong laøng ai cuõng thích thanh nhi vì coâ beù xinh ñeïp vaø raát ñöôïc loøng moïi ngöôøi neân khoâng ai daùm aên hieáp Voâ laïc .Trong luùc boïn treû ñi chôi thì ôû nhaø Voâ Ky baøn vôùi vôï laø naêm nay seõ truyeàn voõ coâng cho hai ñöùa treû ,maãn maãn cuõng baèng loøng vaø saùng hoâm sau Voâ Ky goïi hai con daäy sôùm ñeå luyeän voõ .Voâ laïc lieàn hoûi :

- Thöa cha, cha goïi chuùng con daäy sôùm coù chuyeän gì vaäy?

Voâ kî ñaùp:

- keå töø hoâm nay ,ta seõ truyeàn voõ coâng cho caùc con .nhöng caùc con phaûi nhôù lôøi cha ,hoïc voõ laø ñeå baûo veïâ mình vaø giuùp ñôõ keû yeáu .khoâng neân yû maïnh hieáp yeáu , khoâng laøm nhöõng chuyeän xaáu xa ,khoâng gieát ngöôøi voâ toäi ,caùc con phaûi nhôù laáy .

Noùi xong voâ kî baét ñaàu daïy chuùng nhöõng moân voõ caên baûn nhaát baét ñaàu töø vieäc ñöùng taán ,sau ñoù laø nhöõng quyeàn cô baûn nhö traùnh neù ,luùc ñaàu chuùng cöù than meät moûi ,toái veà cöù khoùc laøm nuõng vôùi meï laø khoâng muoán luyeän voõ .thaáy chuùng meät moûi haèng ngaøy trieäu maãn laøm nhieàu moùn aên ngon cho con aên .daàn daàn chuùng khoâng coøn thaáy meät nöõa maø coøn raát haêng say luyeän voõ.vôùi baûn chaát thoâng minh trôøi cho neân Voâ laïc vaø Thanh nhi hoïc ñaâu hieåu ñoù , naém baét vaán ñeà raát nhanh Voâ laïc thì luyeän noäi coâng ,theå löïc baèng caùch ra suoái baét caù taäp ñaùnh chöôûng ,moãi buoåi saùng phaûi chaïy ba voøng quanh nuùi ,coøn Thanh nhi vaøo röøng taäp kieám phaùp . Trong voøng ba naêm taäp luyeän voõ coâng tieán boä haún leân .Naêm nay Voâ laïc vaø Thanh nhi ñaõ möôøi moät Tuoåi Voâ Kî quyeát ñònh daïy cöûu döông thaàn coâng cho boïn treû ,moät hoâm voâ kî goïi con ra baûo :

-ta goïi caùc con ra laø coù chuyeän muoán noùi ,ta muoán truyeàn laïi cho caùc con boä cöûu döông thaàn coâng .Ñaây laø boä voõ voâ cuøng lôïi haïi neân caùc con phaûi thaät chuù yù ,phaûi chuyeân taâm taäp luyeän ,khoâng ñöôïc ham chôi ,neáu khoâng haäu quaû khoù löôøng .

Voâ laïc lieàn hoûi:

- Vaäy taïi sao cha truyeàn laïi cho con vaø em?

- Vì ta muoán caùc con sau naøy ra giang hoà khoâng bò ai öùc hieáp!

Thanh nhi xen vaøo:

-Taïi sao phaûi ra giang hoà?

Voâ kî ñaùp :
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://truongton.net
kid1412
Học sinh nhà Hitachiin
Học sinh nhà Hitachiin
avatar

Nam
Tổng số bài gửi : 21
Age : 24
Location : HCM city
Job/hobbies : karate
Humor : sống là otaku chết làm ma otaku
Registration date : 06/04/2008

Bài gửiTiêu đề: Re: Phiêu bạt Giang hồ   Wed Apr 23, 2008 3:26 pm

- Vì caùc con khoâng theå ôû nhaø maõi ñöôïc, caùc con coøn phaûi sinh con ñeû caùi, coøn phaûi soáng töï laäp, ta ñaâu theå ôû maõi beân caùc con ñöôïc.

Nghe ñeán ñaây

Thanh nhi baät khoùc nhöng Voâ kî ñaõ beá noù leân doâõ daønh .ngaøy hoâm sau Voâ Kî baét ñaàu daïy cöûu döông thaàn coâng cho caùc con cuûa mình .Cöù nhö vaäy ,haèng ngaøy Voâ laïc vaø Thanh nhi chuyeân taâm luyeän voõ ,luyeän vaên , hieáu thaûo vôù cha meï .Hoâm noï ,Voâ laïc vaø em gaùi ñi vaøo röøng nhaët cuõi , saên baén ñeå döï tröõ löông thöïc vaø cuûi khoâ cho muøa ñoâng , hai anh em vì quaù say meâ coâng vieäc maø trôøi toái luùc naøo khoâng hay ,ñeán khi phaùt hieän ra thì ñaõ quaù muoän luùc naøy trôøi toái khoâng coøn bieát ñöôøng veà nöõa ,Thanh nhi boãng la leân :

- Ñaïi ca chuùng ta ñang ôû ñaâu vaäy.

Voâ laïc ñaùp:

- Anh cuõng khoâng bieát nöõa, hình nhö chuùng ta bò laïc.

Nghe anh noùi vaäy Thanh nhi hoaûn hoát:

- Vaäy ñeâm nay ta nguû trong röøng sao.

Voâ laïc ñaùp:

- Ñöông nhieân roài, saùng hoâm sau ta seõ tìm ñöôøng veà, ñeâm nay em cöù nguû anh seõ thöùc canh soùi cho em. Toái ñoù ôû trong laøng ai cuõng lo cho boïn treû nhaát laø voâ kî vaø maãn maãn, moïi ngöôøi ñieàu chia nhau ñi tìm nhöng voâ ích.

Ñeâm hoâm ñoù trôøi möa taàm taõ, hai anh em Voâ laïc caû ngöôøi öôùt suõng, cuõng may tìm ñöôïc hang ñoäng truù möa. Vöøa böôùc vaøo hang thì thaáy ba chuù soùi con ,Voâ laïc chôït nhaän ra caùi hang naøy chính laø hang soùi ,noù voäi keùo tay thanh nhi chaïy ra ngoaøi nhöng khoâng kòp ,bay soùi ñaõ keùo veà ,bao vaây cöûa hang , nhìn baøy soùi con naøo cuõng to lôùn döõ tôïn ñang haù mieäng ñöa hai caùi raêng nhoïn , saéc beùn cuûa chuùng ra nhö muoán aên töôi nuoát soáng hai ñöùa nhoû .con soùi ñaàu ñaøn töøng böôùc töøng böôùc tieán daàn leân thaêm doø keû ñòch ,Voâ laïc ñöùng tröôùc che chôû cho em töø töø luøi laïi ,trong tay caàm saün vieân ñaù to ñònh taán coâng baøy soùi thì boãng nhieân con soùi ñaàu ñaøn huù leân moät teáng keùo daøi thì nhöõng con soùi khaùc ñoàng loaït lao ñeán voà Voâ laïc nhöng noù traùnh ñöôïc ,roài con khaùc phoùng leân, laàn naøy thì noù duøng tay ñaám con soùi vaøo maët laëp töùc con soùi cheát ngay taïi choã ,noù khoâng hieåu vì sao noù laïi maïnh nhö vaäy chæ caàn moät cuù ñaám maø coù theå gieát cheát moät con soùi chöa heát kinh ngaïc thì ba con soùi con thì keâu la inh oûi ,nhöõng con khaùc toû ra döõ hôn ,ba con bao vaây Voâ laïc laïi coøn moät con khaùc thì tieán laïi gaàn Thanh nhi phoùng tôùi caøo vaøo tay noù ,Thanh nhi tuy bò thöông nhöng cuõng coá gaén choáng ñôõ söïï taán coâng maïnh meõ cuûa con soùi.Voâ laïc vì quaù thöông em, thaáy vaäy lieàn töùc giaän.Xöa nay Voâ laïc chöa töøng laøm haïi ñeán ai, nhöng laàn naøy laïi gieát saïch baøy soùi,luùc gieát baøy soùi ,veû maët voâ cuøng ñaùng sôï khoâng coøn nhaän ra ai caû,maëc cho Thanh nhi keâu la naêng næ laø ñöøng gieát chuùng. Ñeán khi tænh ra thì baày soùi ñaõ cheát heát, chæ coøn laïi ba con soùi con, noù ngaïc nhieân hoûi" ôû ñaây ñaõ xaåy ra chuyeän gì, chuùng ta chöa cheát sao" noù voäi baäc daäy chaïy laïi phía thanh nhi, con beù ñang ngoài tronh goùc hang run sôï, noù nheï nhaøng ngoài xuoáng an uûi, maõi moät luùc sau con beù môùi hoaøng hoàn laïi, oâm coå noù meáu maùo" anh ôi em muoán veà nhaø, ôû ñaây thaät ñaùng sôï" roài thanh nhi nhìn vaøo baøy soùi con gioïng run run noùi:

- Ba con soùi naøy thaät toäi, hay laø mình ñem veà nhaø nuoâi nha anh?

Voâ laïc hoái haän vì mình ñaõ gieát baày soùi neân traû lôøi ngay

- Ñöôïc, chuùng ta seõ mang chuùng veà nuoâi.

Roài noù chôït nhaän ra coâ beù ñaõ ngaát xæu, caùnh tay coøn chaûy raát nhieàu maùu, laïi coøn soát cao, noù nhôù laïi thì ra luùc naõy con soùi kia ñaõ taán coâng coâ beù, noù hoát hoaûn nhìn xung quanh khoâng thaáy ai thì caøng boái roái, noù coõng thanh nhi chaïy suoát ñeâm.

Saùng sôùm hoâm sau hai anh em daãn nhau veà nhaø.Veà ñeán nhaø trieäu maãn töø trong nhaø böôùc ra möøng rôû chaïy lai oâm aáy hai ñöùa con thaân yeâu, daét chuùng vaøo nhaø hoûi:

- Caùc con coù ñoùi khoâng? Ñeå meï doïn côm cho caùc con aên!

- Daï.”Voâ laïc ñaùp”

Khi aên côm voâ kî thaáy caùnh taycuûa Thanh nhi bò thöông lieàn hoûi:

- Ñeâm qua caùc con ñaõ ñi ñaâu?

- Taïi sao Thanh Thanh laïi bò thöông?
Voâ laïc keå ñaàu ñuoâi caâu chuyeän bò laïc ôû trong röøng, gaëp baày soùi cho cha meï nghe, nghe xong caâu chuyeân.Voâ Kî toû ra vui möøng noùi “ caùc con gioûi laém ,ta raát töï haøo veà caùc con “ thanh nhi xin cha cho nuoâi soùi vaø voâ kî cuõng baèng loøng. Thanh nhi coøn ñaët teân cho chuùng laø tieåu vaân, tieåu long, tieåu hoå.Caâu truyeän naøy truyeàn khaép laøng, moïi ngöôøi ñieàu vui möøng vaø caûm ôn Voâ laïc ñaõ tieâu dieät baøy soùi giuùp hoï, vì baøy soùi naøy thöôøng phaù hoaïi muøa maøng.Ñaõ coù nhieàu ngöôøi ñi tieâu dieät chuùng nhöng ñieàu khoâng trôû veà .Laàn naøy Voâ laïc ñaõ laäp coâng lôùn daân laøng seõ toå chöùc leã röôùc anh huøng. toái hoâm ñoù moïi ngöôøi cuøng nhau aên uoáng no say, quay quaàn beân ñoáng löûa ñang röïc chaùy vui ca nhaûy muùa .Voâ laïc vaø Thanh nhi soáng trong söï yeâu thöông cuûa cha meï vaø söï che chôû cuûa daân laøng, ngaøy qua ngaøy boïn treû cuõng ñeán 17 tuoåi, ba con soùi con ñöôïc thanh nhi cöùu soáng giôø cuõng ñaõ to lôùn laïi duõng maõnh.Voâ kî cuõng thöôøng keå chuyeän naêm xöa cho hai con nghe,chuùng raát thích,Voâ laïc coøn noùi sau naøy lôùn leân noù cuõng phaûi laø moät ñaïi anh huøng gioáng nhö cha.Voâ kî höùa seõ cho chuùng ra ngoaøi ñôøi hoïc hoûi,

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://truongton.net
draco_malfoy23
# Người điên đáng yêu #
avatar

Nam
Tổng số bài gửi : 421
Age : 24
Location : Thành phố Hồ Chí Minh
Job/hobbies : Bị đuổi việc
Humor : Lang thang phá rối
Point : 508
Registration date : 07/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Phiêu bạt Giang hồ   Tue Apr 29, 2008 5:58 pm

Rất vui khi bạn ghé thăm box Fanfic

Trước hết, mong bạn hãy xem lại cách trình bày của mình, như thế sẽ không có lợi cho người đọc. Mọi người sẽ khó mà quan sát tòan bộ fic, bạn nhé.

Là một fic dài, nên có lẽ sẽ đợi hòan tất fic thì Hita đọc luôn.
Nhưng trước mắt, bạn viết fic dài rất tốt. Đã bắt đầu có nội dung. Tiêu chuẩn của một fic dài được.

_________________
.~. Gia đình Hitachiin .~.

Girlsclub
Nơi dành cho tất cả những cô gái với những nam thần tượng của mình
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://ouranschool.netgoo.org
Sponsored content
Bài gửiTiêu đề: Re: Phiêu bạt Giang hồ   

Về Đầu Trang Go down
 
Phiêu bạt Giang hồ
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Giang Nam_16 câu (Mẹ ơi đừng giết con)
» Bạch Đằng Giang Phú - Trương Hán Siêu
» Liên Hoàn Tam Thập Lục Khúc - Tiếu Ngạo Giang Hồ
» Lưu Bị cầu hôn Giang Tả
» Tiếu Ngạo Giang Hồ (Đường luật)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Ouran high school host club :: CLB học sinh :: Fan fic-
Chuyển đến